Zkušebnictví - chemické zkoušky

Odběry a analýzy odpadů

 • Rozbory odpadů ke skládkování,
 • rozbory odpadů a hodnocení jejich nebezpečných vlastností,
 • rozbory bioodpadů,
 • testy vyluhovatelnosti odpadů,
 • rozbory odpadů, které nesmějí být ukládány na skládky skupiny S (inertní odpad),
 • ekotoxikologické testy,
 • stanovení obsahu rizikových látek a prvků v biologicky rozložitelných odpadech,
 • hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.

 

Naše služby v oblasti rozboru odpadů odpovídají všem aktuálním legislativním požadavkům, které se týkají analýzy odpadu.

 

Odběry a analýzy vod

Analýzy povrchových, podzemních a závlahových vod

 • povrchových a závlahových vod (z vodních nádrží, řek a potoků),
 • podzemních vod z vrtů, surových a vyrobených vod,
 • pitných vod.

Analýzy odpadních vod

 • splaškových vod,
 • městských odpadních vod,
 • vypouštěných technologických a průmyslových vod všecho druhu.

Analýzy bazénových vod

Provádíme širokou škálu
odběrů vzorků

Odpady, kaly, vody, asfalty aj.

AKREDITOVANÉ ODBĚRY

Chemické rozbory hutních a stavebních materiálů

Chemické rozbory hutních a stavebních materiálů:

 • materiály s železnou matricí – např. aglomerát, železné rudy, pelety a koncentráty, rudné směsi, feroslitiny,
 • žáruvzdorný materiál (bauxit, lupek, jíl, šamot, kaolín, magnezit),
 • struskotvorné přísady (vápenec, dolomit).

Analýza vedlejších produktů z procesu výroby železa a oceli

 • strusky a strusková kameniva,
 • hutní odpady s železnou i neželeznou matricí.

Analýza stavebních materiálů

 • betonu, omítek, cementu, stavebních hmot apod.

Kovové materiály

V našich laboratořích provádíme analýzy chemického složení různých kovových materiálů s železnou i neželeznou matricí, např.

 • surového železa a oceli (nízko, středně a vysoce legované oceli),
 • kovového opadu, špon,
 • litiny (nízkolegované i tvárné),
 • nerezových materiálů, mosazí, bronzů, hliníkových slitin apod.

Analýzy železa a oceli

 • Mn, Si, P, Cu, Cr, Ni, Al, Mo, W, V, Ti, Co, As, Sn, B, Ca, Nb, Pb, Sb, Zr, Zn, Mg,
 • C, S, N, O, H,
 • B_kovová forma, Al_kovová forma,
 • měrná aktivita Co60.

.

Analýzy litiny, bronzu, mědi atd.

 • Mn, Si, P, Cu, Cr, Ni, Al, Mo, W, V, Ti, Co, As, Sn, B, Ca, Nb, Pb, Sb, Zr, Zn, Mg,
 • C, S, N, O, H,
 • měrná aktivita Co60.

Tuhá paliva, biopaliva a tuhá alternativní paliva

Základní analýzy tuhých paliv, biopaliv a tuhých alternativních paliv

 • Stanovení vody,
 • stanovení popela,
 • stanovení prchavé hořlaviny,
 • stanovení spalného tepla a výhřevnosti,
 • stanovení vodíku, uhlíku a dusíku,
 • stanovení síry, fosforu, chloru, zinku atd.,
 • chemický rozbor popela,
 • stanovení melitelnosti metodou Hardgrove,
 • stanovení tavitelnosti popela,
 • stanovení nedopalu,
 • granulometrický rozbor (včetně laserové analýzy velikosti částic),
 • stanovení sypné hmotnosti,
 • stanovení zdánlivé a skutečné hustoty,
 • výpočet emisního faktoru uhlíku,
 • stanovení statického sypného úhlu.

Koksárenství

Karbotest

Naše laboratoř je způsobilá vykonávat prakticky všechny klasické i speciální zkoušky, které jsou významné v oblasti koksárenství.  Disponujeme laboratorním i poloprovozním vybavením, které umožňuje simulovat proces karbonizace uhlí (tzv. „Karbotest“).

Stanovení indexu reaktivity (CRI) a pevnosti koksu pro reakci s CO2 (CSR)

Stanovení CRI a CSR slouží k hodnocení jakosti koksu dle ISO/CD 18884 a patří při výrobě koksu k nejdůležitějším parametrům, které dávají zákazníkovi spolu s dalšími jakostními parametry, ucelenou představu o kvalitě vyráběného koksu.

Speciální zkoušky v oblasti petrografie

 • stanovení náhodné odraznosti vitrinitu,
 • stanovení maximální odraznosti vitrinitu,
 • stanovení macerálového složení uhlí,
 • stanovení odraznosti macerálů.

Základní analýzy koksárenských produktů a meziproduktů

 • rozbory koksárenského plynu (složení, výpočet spalného tepla a výhřevnosti, obsah vody, obsah BTX, naftalenů, sulfanu, amoniaku, oxidů síry, HCN, dehet, prach aj.),
 • rozbory všech typů koksárenských technologických vod,
 • rozbory v oblasti odsíření,
 • rozbory pracích olejů, benzolu, dehtu, síranu amonného.

Speciální analýzy v oboru koksárenství

 • stanovení reaktivity a pórovitosti koksu,
 • karbonizační zkouška uhlí,
 • plasticita koksovatelného uhlí,
 • dilatometrická zkouška uhlí,
 • stanovení indexu puchnutí uhlí a rozpínavého tlaku uhlí.

 

 

 

Nechte si poradit

Pomůžeme Vám s Výběrem vhodné analýzy

Kapalná paliva

Základní analýzy kapalných paliv

 • Stanovení vody,
 • stanovení popela,
 • stanovení prchavé hořlaviny,
 • stanovení spalného tepla a výhřevnosti,
 • stanovení vodíku, uhlíku a dusíku,
 • stanovení síry, fosforu, chloru, zinku atd.

Tribodiagnostika

Přehled analýz olejů, paliv a maziv

 • Stanovení vody,
 • stanovení síry, fosforu, chloru,
 • stanovení karbonizačního zbytku podle Conradsona,
 • stanovení celkových mechanických nečistot,
 • stanovení hustoty,
 • stanovení kinematické viskozity,
 • stanovení bodu vzplanutí a bodu hoření (OK),
 • stanovení bodu vzplanutí UK,
 • stanovení aromatických a alifatických uhlovodíků,
 • stanovení látek extrahovatelných v organických rozpouštědlech,
 • stanovení čísla kyselosti, číslo alkality (TAN, TBN),
 • stanovení obsahu otěrových kovů, kontaminantů a aditiv v olejích,
 • stanovení velikosti a počtu částic v olejích,
 • stanovení obsahu antioxidantu v olejích metodou adsorpční stripping voltametrie,
 • stanovení jodového čísla v olejích,
 • stanovení popela,
 • stanovení filtrovatelnosti nafty klasicky,
 • FT-IR spektroskopické stanovení vlastností nafty/benzínu,
 • FT-IR spektroskopie včetně stanovení nízkoteplotního antioxidantu,
 • teplota vylučování parafínů,
 • charakterizace vzorku (barva, vzhled),
 • stanovení barevnosti nerozpustných látek v olejích pomoci membránové kolorimetrie (MPC-test),
 • stanovení filtrovatelnosti nafty a celková analýza nafty,
 • stanovení deemulgační charakteristiky olejů,
 • stanovení bodu tuhnutí.

Topné, technické a odpadní plyny

Pro analýzu plynných vzorků, jako jsou např. koksárenský, vysokopecní či konvertorový plyn, využíváme nejen metody plynové chromatografie, ale pro stanovení některých parametrů je nutné použít také klasické chemické postupy (titrace, potenciometrie, gravimetrie apod.). V takovém případě naše laboratoř provádí obvykle také odběr vzorku plynu, protože analýza vyžaduje kvalifikovaný odběr vzorku včetně vhodného absorpční materiálu.

Rozsah analýz plynů (topných, technických, odpadních apod.)

 • Stanovení majoritního složení plynů plynovou chromatografií (metan, uhlovodíky C2 -C7, oxidy uhlíku, vodík, dusík apod.),
 • výpočet spalného tepla a výhřevnosti plynů, výpočet emisního faktoru uhlíku pro výpočet emisí skleníkových plynů atd.,
 • stanovení obsahu kyslíku v plynech,
 • stanovení obsahu vody v plynech,
 • stanovení minoritních složek plynů (např. obsah BTX, naftalenů, sulfanu, amoniaku, oxidů síry, chloru, HCN, obsah dehtu, olejů, organických látek a prachu v plynu atd.).

Speciální analýzy

Naše laboratoře Vám nabízí nejen rutinní rozbory v oblasti zkoušení všech typů materiálů (organických i anorganických látek), ale také celou řadu speciálních analýz. V případě neznámých vzorků navrhneme optimální postup zkoušení pro jeho identifikaci.

Spolupracujeme také na řešení různých státních i mezinárodních výzkumných projektů.

 • Rozbory řepkového oleje,
 • rozbory mořicích lázní,
 • rozbory anorganických i organických povlaků,
 • stanovení látek rozpustných v organických rozpouštědlech (např. LRT),
 • stanovení obsahu rtuti v různých matricích,
 • laserová analýza velikosti částic pevných materiálů,
 • petrografická analýza uhlí,
 • stanovení metanolu v alkoholu,
 • stanovení hustoty kapalin a pevných látek,
 • stanovení bodu tuhnutí kapalin,
 • stanovení měrné aktivity Co-60 v kovových materiálech,
 • stanovení mikročistoty v oceli,
 • analýza kovových vzorků mokrou cestou,
 • zkoušení materiálů bezstandardní analýzou.

Odběry a analýzy půd, zemin a sedimentů

Kontaktujte nás

Navazující činnosti v oblasti zkušebnictví

Mechanické zkoušky

Kovy – Trubky – Dráty – Lanové zkratky. Metalografické zkoušky.

Tepelné zpracování

Tavby – Odlévání oceli a litiny – Experimentální tavby

Vzorkování

Vody – Odpady, kaly a pevné materiály – Asfalt – Plyny – Oleje apod.

Nač mít více dodavatelů?

Zajistíme pro Vás vše z jednoho místa

Související služby

Bezpečnost práce

Bezpečnostní technik – Poradenství – Audity – Dokumentace BOZP

Požární ochrana

Technik požární ochrany – Audity – Dokumentace PO – Poradenství

Koordinátor BOZP

Plán BOZP – Kontroly na staveništi – Poradenství

Systém MEDIC 2.0

Monitoring základních životních funkcí zaměstnanců osamocených na pracovištích

Pracovní prostředí – poradenství

Kategorizace prací – Kolaudace – Školení

Pracovní prostředí – měření

Měření v pracovním prostředí a venkovní hluk

Systém APPL

Hodnocení psychofyziologické zátěže zaměstnanců na pracovišti – stresu

Ergonomický simulační systém

Řešení ergonomických aspektů

Zakázková výroba

Klasické montérky – Nehořlavé montérky – Hliníkové pláště – Rukavice

E-shop

Nabídka produktů naší šicí dílny

Prádelna

Praní – Chemické čištění – Opravy OOPP

Psychologie

Psychologické poradenství a vyšetření

Provozní ekologie

Podnikový ekolog – Odpadový hospodář – IPPC

Chemické látky

Bezpečnostní listy – Pravidla – REACH

Měření emisí

Autorizované i technické měření emisí – Odběry – Poradenství

Letecké snímkování

Inovativní řešení revizí střech na nedostupných místech – Letecká fotografie a letecké video

Revize VTZ

Technická zařízení, konstrukce a střechy

Revize konstrukcí

Hliníkové a ocelové konstrukce – Střešní pláště

Kotvicí systémy

Výroba – Montáž – Revize

Korozní technik

Nátěrové systémy – Poradenství

Odborné kurzy

BOZP – PO – Vyhrazená technická zařízení – Ekologie – Chemické látky – Kvalita

E-learning (CZ a AJ)

BOZP – PO – Řidiči referenti

Zkoušky OZO

Přípravné kurzy – Periodické zkoušky OZO – Zkoušky OZO

Konference

Semináře a odborné konference

Skartace dokumentů

Nakládka – Skartace vytříděných a nevytříděných dokumentů šrotováním – Vystavení protokolu o ekologickém nakládání – Doprava

Kontrola těsnosti nádrží

Nádrže s potrubím i bez potrubí – Nádrže s obsahem ropných látek – Nádrže s obsahem závadných látek

Kvalita

QMS, EMS, ISO 45001 – Výrobková certifikace – Metrologie