Měření emisí

Provádíme autorizované měření emisí, měření stavových veličin a doprovodných vzduchotechnických parametrů odpadního plynu z jednotlivých zdrojů znečišťování ovzduší. Akreditovaná měření emisí jsou prováděna na základě stanovených norem a validovaných, tzn. ověřených postupů.

Jsme schopni realizovat měření emisí v prakticky kompletním rozsahu platné legislativy.

Nabízíme měření těchto parametrů

 • Měření emisí tuhých znečišťujících látek (TZL),
 • měření emisí oxidu siřičitého (SO2),
 • měření emisí oxidu uhelnatého (CO),
 • měření emisí oxidů dusíku (NOx),
 • měření emisí organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík (TOC),
 • měření emisí organických plynů a par (CxHy),
 • měření emisí persistentních organických látek (PCDD, PCDF, PCB, PAH),
 • měření emisí těžkých kovů (Sb, As, Be, Sn, Cr, Co, Cd, Mn, Cu, Ni, Pb, Hg, Se, Te, Tl, V, Zn),
 • měření emisí plynných anorganických sloučenin chloru (Cl) a fluoru (F),
 • měření emisí silných anorganických kyselin (jako H+),
 • měření stavových veličin plynů a vzduchotechnických parametrů,
 • měření účinnosti filtračních zařízení,
 • ověřování automatických kontinuálních emisních měřících systémů (AMS).

Dále nabízíme:

 • realizaci technických a garančních měření dle požadavků zákazníka,
 • konzultace v oblasti měření emisí,
 • čištění a kontrolu spalinových cest u spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.

Kontaktujte nás

Navazující činnosti v oblasti ekologie

Chemické analýzy

Vody – Odpady – Zeminy – Kovy – Hutnické suroviny – Oleje – Koksárenství

Provozní ekologie

Podnikový ekolog – Odpady – Vodní hospodářství – IPPC – IRZ – ISPOP – Ekologická újma

Vzorkování

Vody – Odpady, kaly a pevné materiály – Asfalt – Plyny – Oleje apod.

Nač mít více dodavatelů?

Zajistíme pro Vás vše z jednoho místa

Související služby

Bezpečnost práce

Bezpečnostní technik – Poradenství – Audity – Dokumentace BOZP

Požární ochrana

Technik požární ochrany – Audity – Dokumentace PO – Poradenství

Koordinátor BOZP

Plán BOZP – Kontroly na staveništi – Poradenství

Systém MEDIC 2.0

Monitoring základních životních funkcí zaměstnanců osamocených na pracovištích

Pracovní prostředí – poradenství

Kategorizace prací – Kolaudace – Školení

Pracovní prostředí – měření

Měření v pracovním prostředí a venkovní hluk

Systém APPL

Hodnocení psychofyziologické zátěže zaměstnanců na pracovišti – stresu

Ergonomický simulační systém

Řešení ergonomických aspektů

Zakázková výroba

Klasické montérky – Nehořlavé montérky – Hliníkové pláště – Rukavice

E-shop

Nabídka produktů naší šicí dílny

Prádelna

Praní – Chemické čištění – Opravy OOPP

Chemické látky

Bezpečnostní listy – Pravidla – REACH

Psychologie

Psychologické poradenství a vyšetření

Letecké snímkování

Inovativní řešení revizí střech na nedostupných místech – Letecká fotografie a letecké video

Revize VTZ

Technická zařízení, konstrukce a střechy

Revize konstrukcí

Hliníkové a ocelové konstrukce – Střešní pláště

Kotvicí systémy

Výroba – Montáž – Revize

Korozní technik

Nátěrové systémy – Poradenství

Tepelné zpracování

Tavby – Odlévání oceli a litiny – Experimentální tavby

Mechanické a metalografické zkoušky

Kovové materiály – Trubky – Lanové zkratky – Dráty – Zkušební tělíska

Odborné kurzy

BOZP – PO – Vyhrazená technická zařízení – Ekologie – Chemické látky – Kvalita

E-learning (CZ a AJ)

BOZP – PO – Řidiči referenti

Zkoušky OZO

Přípravné kurzy – Periodické zkoušky OZO – Zkoušky OZO

Konference

Semináře a odborné konference

Skartace dokumentů

Nakládka – Skartace vytříděných a nevytříděných dokumentů šrotováním – Vystavení protokolu o ekologickém nakládání – Doprava

Kontrola těsnosti nádrží

Nádrže s potrubím i bez potrubí – Nádrže s obsahem ropných látek – Nádrže s obsahem závadných látek

Kvalita

QMS, EMS, ISO 45001 – Výrobková certifikace – Metrologie