Vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém

 

Společnost ENVIFORM a.s., se sídlem Závodní 814, Staré Město, 739 61 Třinec, zřídila vnitřní oznamovací systém (dále jen VOS) pro účely podávání oznámení o možném protiprávním jednání.

Základní závazná pravidla a postupy pro VOS ve společnosti ENVIFORM a.s. jsou vypracovány v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů v platném znění (dále jen ZOO).

 

Oznámení

VOS je určen pro podávání oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít, a které:

 1. má znaky trestného činu,
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 Kč,
 3. porušuje tento zákon, nebo
 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
  1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  2. daně z příjmů právnických osob,
  3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  4. ochrany spotřebitele,
  5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  7. ochrany životního prostředí,
  8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
  14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; údaje o totožnosti oznamovatele musí být pravdivé.

Oznámení je možné podat písemně i ústně (osobně), a to na adresu:

Personální ředitel/ka

ENVIFORM a.s.

Jeřabinová 365

739 61 Třinec

nebo emailem na adresu: oznameni@enviform.cz

Pro osobní podání oznámení využívejte běžnou pracovní dobu a pokud to je možné po předcházející domluvě na výše uvedený email.

 

Oznamovatel

Oznamovatelem, který může využít VOS společnosti ENVIFORM a.s. pro podání oznámení, může být pouze fyzická osoba, která pro společnost ENVIFORM a.s. pracuje nebo vykonává obdobnou činnost, čímž se rozumí:

 • závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
 • služba,
 • dobrovolnická činnost,
 • odborná praxe, stáž,
 • ucházení se o zaměstnání ve společnosti ENVIFORM a.s.

 

Společnost ENVIFORM a.s. vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro ni nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost.

Bude-li podáno oznámení dle VOS oznamovatelem, jeho totožnost bude chráněna.

Oznamovatel bude chráněn vůči odvetným opatřením dle ustanovení ZOO.

Při podání vědomě nepravdivého oznámení může být udělena pokuta do 50 000 Kč.

 

Příslušná osoba

Je poučena zaměstnavatelem (povinným subjektem) o právech a povinnostech, které pro ni vyplývají ze ZOO; o poučení je sepsán záznam.

Přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím VOS ve lhůtách stanovených ZOO.

Vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení v souladu s ustanoveními ZOO.

Navrhuje opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele nebo osoby podle ZOO.

Vede evidenci o přijatých oznámeních v rozsahu stanoveném ZOO:

 • datum přijetí oznámení,
 • jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele,
 • shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li jim její totožnost známa,
 • datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou nebo pověřeným zaměstnancem a jejich výsledek.

Plní pokyny zaměstnavatele, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti podle ZOO.

Postupuje při výkonu své činnosti nestranně.

Zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti podle ZOO, a to i po ukončení výkonu této činnosti.

Příslušná osoba je povinna uchovávat oznámení podané prostřednictvím VOS a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.