Výpočet uhlíkové stopy společnosti

Uhlíková stopa podniku je prokázaným a jasným měřítkem působení Vašeho podniku na životní prostředí. Pravidelným monitorováním a výpočtem uhlíkové stopy můžete dosáhnout zlepšení působení na životní prostředí včetně úspory nákladů Vaší společnosti.

Nabízíme Vám:

Posouzení

Posoudíme ekologickou stopu Vaší společnosti dle přiřazení vstupních dat v souladu s GHG Protocolem a ISO 14064-1.

Vstupní data Vaší společnosti budou seřazena do jednotlivých oblastí Scope 1–2–3.

Stanovení uhlíkové stopy bude uskutečněno na základě Vámi poskytnutých dat za určité období.

Zpráva

Výsledná zpráva shrne metodiku výpočtu, použité faktory a výsledky budou využitelné pro sledování uhlíkové stopy v dalších obdobích.

Výsledky výpočtu uhlíkové stopy budou prezentovány formou tabulek a grafů dle Vámi zvoleného jazyka.

Certifikát

Naším klientům vystavíme na závěr Certifikát ve formátu A4, který může být využit pro účely marketingu, komunikaci se zákazníky a obchodními partnery.

Struktura kategorií uhlíkové stopy společnosti GHG Protocolu:

Scope 1

Přímé emise, odstranění skleníkových plynů

Tyto emise spadají pod danou organizaci při její provozní činnosti. Zahrnují například stacionární spalovací zdroje, mobilní spalovací zdroje, přímé emise a odstranění související s využíváním a změnami využívání půdy a lesů (LULUCF) aj.

Scope 2

Nepřímé emise z odebírání energie

Tyto emise jsou spojeny se spotřebou nakupované energie, které nevznikají přímo v organizaci, ale jsou důsledkem jejich aktivit. Jedná se např. o elektrickou energii, dálkové dodávky tepla, dálkové dodávky stlačeného vzduchu, dálkové dodávky páry aj.

Scope 3

Nepřímé emise

Tyto emise jsou následkem aktivit organizace, které nejsou v jejím vlastnictví. Jedná se o nepřímé emise z výroby, dodávky a distribuce paliv a energií, nákup automobilů a manipulační techniky, dodávka surovin a produktů do společnosti, doprava výrobků ze společnosti, služební cesty aj.

Kontaktujte nás

Analýzy a měření v oblasti životního prostředí

Odběry vzorků

Vody – Plyny – Prach – Zeminy – Odpady

Vody

Odběry – Analýzy – Měření průtoků

Měření emisí

Autorizované měření emisí – Odběry

Odpady

Odběry – Rozbory

Venkovní hluk

Měření venkovního hluku – Hlukové mapy

Nádrže

Kontrola těsnosti nádrží

Navazující činnosti

Provozní ekologie

Podnikový ekolog – Odpadový hospodář – IPPC – Ekologická újma – IRZ – ISPOP

E-learning (CZ a AJ)

BOZP – PO – Řidiči referenti

Konference

Semináře a odborné konference

Odborné kurzy

Ekologie – Chemické látky – EMS – Kvalita – BOZP – PO – Vyhrazená technická zařízení

Nač mít více dodavatelů?

Zajistíme pro Vás vše z jednoho místa

Související služby

Měření emisí

Autorizované i technické měření emisí – Odběry – Poradenství

Chemické látky

Bezpečnostní listy – Pravidla – REACH

Letecké snímkování

Inovativní řešení revizí střech na nedostupných místech – Letecká fotografie a letecké video

Bezpečnost práce

Bezpečnostní technik – Poradenství – Audity – Dokumentace BOZP

Požární ochrana

Technik požární ochrany – Audity – Dokumentace PO – Poradenství

Koordinátor BOZP

Plán BOZP – Kontroly na staveništi – Poradenství

Systém MEDIC 2.0

Monitoring základních životních funkcí zaměstnanců osamocených na pracovištích

Pracovní prostředí – poradenství

Kategorizace prací – Kolaudace – Školení

Pracovní prostředí – měření

Měření v pracovním prostředí a venkovní hluk

Systém APPL

Hodnocení psychofyziologické zátěže zaměstnanců na pracovišti – stresu

Ergonomický simulační systém

Řešení ergonomických aspektů

Zakázková výroba

Klasické montérky – Nehořlavé montérky – Hliníkové pláště – Rukavice

E-shop

Nabídka produktů naší šicí dílny

Prádelna

Praní – Chemické čištění – Opravy OOPP

Psychologie

Psychologické poradenství a vyšetření

Revize VTZ

Technická zařízení, konstrukce a střechy

Revize konstrukcí

Hliníkové a ocelové konstrukce – Střešní pláště

Kotvicí systémy

Výroba – Montáž – Revize

Korozní technik

Nátěrové systémy – Poradenství

Chemické analýzy

Paliva – Kovy – Hutnické suroviny – Oleje – Koksárenství – Vody

Vzorkování

Vody – Odpady, kaly a pevné materiály – Asfalt – Plyny – Oleje apod.

Mechanické a metalografické zkoušky

Kovové materiály – Trubky – Lanové zkratky – Dráty – Zkušební tělíska

Tepelné zpracování

Tavby – Odlévání oceli a litiny – Experimentální tavby

Skartace dokumentů

Nakládka – Skartace vytříděných a nevytříděných dokumentů šrotováním – Vystavení protokolu o ekologickém nakládání – Doprava

Kontrola těsnosti nádrží

Nádrže s potrubím i bez potrubí – Nádrže s obsahem ropných látek – Nádrže s obsahem závadných látek

Kvalita

QMS, EMS, ISO 45001 – Výrobková certifikace – Metrologie