Revize VTZ

Revize, kontroly, zkoušky, prohlídky

vyhrazených, určených a nevyhrazených zdvihacích zařízení, elektrických zařízení, plynových zařízení a tlakových zařízení.

Provádění funkčních a tlakových zkoušek.

Posuzování technických zařízení z pohledu norem a právních předpisů.

Vydávání stanovisek o splnění bezpečnosti technických zařízení při projektování, konstrukci, výrobě, montáži, provozu, obsluze, opravách a údržbě technických zařízení.

Navrhování odebírání osvědčení k obsluze technických zařízení u osob soustavně porušujících bezpečnostní předpisy nebo ustanovení norem, případně nevyhovujícím zdravotním požadavkům.

Dokumentace

Zpracování, vedení a udržování dokumentace technických zařízení – elektro zařízení, tlakové nádoby, plynová zařízení, zdvihací mechanismy, jeřáby, výtahy.

Posuzování předepsané projektové a provozní dokumentace.

Spolupráce při zpracovávání návrhů bezpečnostních pokynů k technologii provozování technických zařízení.

Poradenství

Poradenství při výběru nových technických zařízení.

Příprava a řízení revizí a zkoušek prováděných státním odborným dozorem a účast při těchto kontrolách.

Účast při šetření pracovních úrazů a provozních nehod způsobených provozem technických zařízení a vypracování zpráv a opatření k nápravě.

Provádění rozborů poruch technických zařízení a upozorňování provozovatelů těchto zařízení na opakující se poruchy.

Školení a vzdělávání v oblasti technických zařízení

  • Ověřování teoretických a praktických znalostí a způsobilosti provozních techniků a jejich metodické řízení včetně vedení jejich evidence.
  • Zabezpečování činnosti v oblasti výchovy zaměstnanců k bezpečné a zdravotně nezávadné práci s technickými zařízeními v souladu s příslušnými předpisy v oblasti BOZ a při vyhledávání a vyhodnocování rizik.Vyhrazená technická zařízení.
  • Školení a přezkušování obsluh a pracovníků pracujících na technických zařízeních.Revize zdvihacích zařízení, revize plynových zařízení.
  • Provádění dalších školení a zkoušek speciálních profesí v oblasti technických zařízení.Vyhrazená technická zařízení, revize zdvihacích zařízení.

Odborné kurzy

BOZP – PO – Vyhrazená technická zařízení – Ekologie – Chemické látky – Kvalita

E-learning (CZ a AJ)

BOZP – PO – Řidiči referenti, revize zdvihacích zařízení, revize plynových zařízení

Zkoušky OZO

Přípravné kurzy – Periodické zkoušky OZO – Zkoušky OZO

Konference

Semináře a odborné konference, revize plynových zařízení

Kontaktujte nás

Navazující činnosti

Bezpečnost práce

Bezpečnostní technik – Poradenství – Audity – Dokumentace BOZP

Korozní technik

Nátěrové systémy – Poradenství

Revize konstrukcí

Hliníkové a ocelové konstrukce – Střešní pláště

Nač mít více dodavatelů?

Zajistíme pro Vás vše z jednoho místa

Související služby

Kotvicí systémy

Výroba – Montáž – Revize

Požární ochrana

Technik požární ochrany – Audity – Dokumentace PO – Poradenství

Koordinátor BOZP

Plán BOZP – Kontroly na staveništi – Poradenství

Systém MEDIC 2.0

Monitoring základních životních funkcí zaměstnanců osamocených na pracovištích

Pracovní prostředí – poradenství

Kategorizace prací – Kolaudace – Školení

Pracovní prostředí – měření

Měření v pracovním prostředí a venkovní hluk

Systém APPL

Hodnocení psychofyziologické zátěže zaměstnanců na pracovišti – stresu

Ergonomický simulační systém

Řešení ergonomických aspektů

Zakázková výroba

Klasické montérky – Nehořlavé montérky – Hliníkové pláště – Rukavice

E-shop

Nabídka produktů naší šicí dílny

Prádelna

Praní – Chemické čištění – Opravy OOPP

Psychologie

Psychologické poradenství a vyšetření

Provozní ekologie

Podnikový ekolog – Odpadový hospodář – IPPC

Chemické látky

Bezpečnostní listy – Pravidla – REACH

Měření emisí

Autorizované i technické měření emisí – Odběry – Poradenství

Letecké snímkování

Inovativní řešení revizí střech na nedostupných místech – Letecká fotografie a letecké video

Chemické analýzy

Paliva – Kovy – Hutnické suroviny – Oleje – Koksárenství – Vody

Vzorkování

Vody – Odpady, kaly a pevné materiály – Asfalt – Plyny – Oleje apod.

Mechanické a metalografické zkoušky

Kovové materiály – Trubky – Lanové zkratky – Dráty – Zkušební tělíska

Tepelné zpracování

Tavby – Odlévání oceli a litiny – Experimentální tavby

Odborné kurzy

BOZP – PO – Vyhrazená technická zařízení – Ekologie – Chemické látky – Kvalita

E-learning (CZ a AJ)

BOZP – PO – Řidiči referenti

Zkoušky OZO

Přípravné kurzy – Periodické zkoušky OZO – Zkoušky OZO

Konference

Semináře a odborné konference

Skartace dokumentů

Nakládka – Skartace vytříděných a nevytříděných dokumentů šrotováním – Vystavení protokolu o ekologickém nakládání – Doprava

Kontrola těsnosti nádrží

Nádrže s potrubím i bez potrubí – Nádrže s obsahem ropných látek – Nádrže s obsahem závadných látek

Kvalita

QMS, EMS, ISO 45001 – Výrobková certifikace – Metrologie