Provozní ekologie

Nemáte podnikového ekologa?
Nabízíme Vám zavedení a udržování systému provozní ekologie ve Vaší společnosti formou outsourcingu.
Máte podnikového ekologa?
Zajistíme Vám dílčí činnosti v provozní ekologii, poradenství, zpracování provozní dokumentace, zavedení systému EMS nebo školení.

Podnikový ekolog a odpadový hospodář

Odpady a odpadové hospodářství – Vody – Ovzduší – Chemické látky a směsi – IPPC

Identifikace rizik

Podnikový ekolog Vám vyhledá, identifikuje a vyhodnotí environmentální rizika a poskytne poradenství při eliminaci rizik v oblasti ochrany životního prostředí a činností provozní ekologie.

Kontrolní činnost

Podnikový ekolog průběžně kontroluje dodržování zásad ochrany životního prostředí, nakládání s chemickými látkami, vodami a odpady a plnění legislativních požadavků provozovatelem i zaměstnanci. Upozorní na zjištěné nedostatky a navrhne opatření.

Ekologický audit

Podnikový ekolog nezávisle ověření dodržování legislativních požadavků (vodní zákon, zákon o odpadech, zákon o ochraně ovzduší aj. ). Navrhne opatření ke zlepšování celkového stavu.

Šetření příčin havárií

Pomoc při šetření příčin a okolností vzniku ekologických havárií a poradenství pro zmírnění dalších následků. Jednání s orgány státní správy.

Stanovení postupů v oblasti předcházení vzniku havárií, motivační programy.

Zpracování a aktualizace dokumentace

Zpracování příslušných hlášení – Výpočet poplatků – Zpracování místních provozních řádů – Zpracování provozní dokumentace ke zdrojům znečišťování ovzduší – Vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší – Vedení průběžné evidence odpadů – Zpracování dokumentace k odpadům – Plán odpadového hospodářství – Identifikační list nebezpečného odpadu – Vedení evidence vod a poplatků.

Jednání - státní správa

Poradenství a asistence při jednání s orgány státní správy.

Asistence při kontrolách České inspekce životního prostředí.

Poradenství

Zkušený podnikový ekolog Vám poskytne poradenství v oblasti provozní ekologie – vodní hospodářství, odpadové hospodářství, kategorie odpadů, evidence odpadů, obaly, havarijní plán, uskladnění, používání a likvidace chemických látek.

Bezpečnostní značení

Kontrola bezpečnostního značení. Zpracování návrhů a provedení bezpečnostního značení.

IPPC – Integrovaná prevence – BAT – Integrované povolení

 • Zpracování žádosti o vydání integrovaného povolení. Integrované povolení, BAT.
 • Zpracování žádosti (ohlášení) změny integrovaného povolení. Integrované povolení a BAT.
 • Poradenství a zpracování posouzení při určování nejlepší dostupné techniky (BAT) podle referenčních dokumentů pro jednotlivá odvětví (BREF).
 • Informování o nových právních požadavcích v oblasti IPPC. Integrované povolení, BAT.
 • Školení zaměstnanců v oblasti IPPC. Tj. BAT, BREF, Integrované povolení.
 • Asistence při jednání se správními a kontrolními orgány činnými v úseku IPPC (integrovaného povolení) včetně vypracování odborných podkladů pro tato jednání.
 • Výkon pravidelné kontrolní činnosti v oblasti plnění podmínek integrovaného povolení, provádění písemných zpráv o zjištěných skutečnostech a v případě zjištění závad navržení nápravných opatření k jejich odstranění.

Jsme odborně způsobilou osobou v oblasti integrované prevence (IPPC).

IRZ – Integrovaný registr znečištění

 • Zpracování posouzení podniku z hlediska plnění povinnosti evidence a ohlašování sledovaných látek.
 • Zpracování dokumentovaného postupu v oblasti evidence a ohlašování sledovaných látek.
 • Zastoupení společnosti při jednání s orgány státní správy na úseku ohlašování sledovaných látek včetně vypracování odborných podkladů pro tato jednání.
 • Informování o nových právních požadavcích.
 • Výkon kontrolní činnosti v oblasti ohlašování sledovaných látek, zpracování zpráv z kontrol a návrh nápravných opatření.
 • Provedení analýzy druhů a množství sledovaných látek na pracovištích podniku.

EMS

Zavedení a udržování environmentálního systému řízení dle ČSN EN ISO 14001

ISPOP – Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností

 • Zpracování posouzení podniku z hlediska integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti legislativy životního prostředí (ISPOP).
 • Zpracování dokumentovaného postupu v oblasti integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) v oblasti životního prostředí.
 • Zastoupení společnosti při jednání s orgány státní správy na úseku integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí včetně vypracování odborných podkladů pro tato jednání.
 • Informování o nových právních požadavcích v oblasti ISPOP.
 • Výkon kontrolní činnosti v oblasti integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) v oblasti životního prostředí, zpracování zpráv z kontrol a návrh nápravných opatření.

Výpočet uhlíkové stopy společnosti

Ekologická újma

 • Poradenství v oblasti zákona o ekologické újmě a vyplývajících povinností.
 • Hodnocení rizik ekologické újmy – základní.
 • Hodnocení rizik ekologické újmy – podrobné.

Chemické látky

Bezpečnostní listy – Pravidla – REACH – školení

Kontaktujte nás

Analýzy a měření v oblasti životního prostředí

Odběry vzorků

Vody – Plyny – Prach – Zeminy – Odpady

Vody

Odběry – Analýzy – Měření průtoků

Měření emisí

Autorizované měření emisí – Odběry

Odpady

Odběry – Rozbory

Venkovní hluk

Měření venkovního hluku – Hlukové mapy

Nádrže

Kontrola těsnosti nádrží

Navazující činnosti v oblasti provozní ekologie

Odborné kurzy

Ekologie – Chemické látky – EMS – Kvalita – BOZP – PO – Vyhrazená technická zařízení

E-learning (CZ a AJ)

BOZP – PO – Řidiči referenti

Konference

Semináře a odborné konference

Nač mít více dodavatelů?

Zajistíme pro Vás vše z jednoho místa

Související služby

Měření emisí

Autorizované i technické měření emisí – Odběry – Poradenství

Chemické látky

Bezpečnostní listy – Pravidla – REACH

Letecké snímkování

Inovativní řešení revizí střech na nedostupných místech – Letecká fotografie a letecké video

Bezpečnost práce

Bezpečnostní technik – Poradenství – Audity – Dokumentace BOZP

Požární ochrana

Technik požární ochrany – Audity – Dokumentace PO – Poradenství

Koordinátor BOZP

Plán BOZP – Kontroly na staveništi – Poradenství

Systém MEDIC 2.0

Monitoring základních životních funkcí zaměstnanců osamocených na pracovištích

Pracovní prostředí – poradenství

Kategorizace prací – Kolaudace – Školení

Pracovní prostředí – měření

Měření v pracovním prostředí a venkovní hluk

Systém APPL

Hodnocení psychofyziologické zátěže zaměstnanců na pracovišti – stresu

Ergonomický simulační systém

Řešení ergonomických aspektů

Zakázková výroba

Klasické montérky – Nehořlavé montérky – Hliníkové pláště – Rukavice

E-shop

Nabídka produktů naší šicí dílny

Prádelna

Praní – Chemické čištění – Opravy OOPP

Psychologie

Psychologické poradenství a vyšetření

Revize VTZ

Technická zařízení, konstrukce a střechy

Revize konstrukcí

Hliníkové a ocelové konstrukce – Střešní pláště

Kotvicí systémy

Výroba – Montáž – Revize

Korozní technik

Nátěrové systémy – Poradenství

Chemické analýzy

Paliva – Kovy – Hutnické suroviny – Oleje – Koksárenství – Vody

Vzorkování

Vody – Odpady, kaly a pevné materiály – Asfalt – Plyny – Oleje apod.

Mechanické a metalografické zkoušky

Kovové materiály – Trubky – Lanové zkratky – Dráty – Zkušební tělíska

Tepelné zpracování

Tavby – Odlévání oceli a litiny – Experimentální tavby

Skartace dokumentů

Nakládka – Skartace vytříděných a nevytříděných dokumentů šrotováním – Vystavení protokolu o ekologickém nakládání – Doprava

Kontrola těsnosti nádrží

Nádrže s potrubím i bez potrubí – Nádrže s obsahem ropných látek – Nádrže s obsahem závadných látek

Kvalita

QMS, EMS, ISO 45001 – Výrobková certifikace – Metrologie