BEZPEČNOST – ZDRAVÍ – PROSPERITA
Get Adobe Flash player

Ochrana čistoty vod

Ochrana vod ukotvená v legislativě

Dle zákona č. 254/2001, Sb., o vodách je každý subjekt, vypouštějící odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních povinen
v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu měřit objem a míru znečištění vypouštěných vod prostřednictvím odborně způsobilé osoby.

Jsme odborně způsobilou osobou pro provádění zkoušek těsnosti dle § 39 odst.4, písm. d) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění – uvedeni v seznamu Ministerstva životního prostředí ČR.

Co konkrétně může ENVIFORM a.s. nabídnout?

 • provádění odběrů (prosté, směsné) a rozbory ve vodách
  • povrchových (řeky, potoky, nádrže včetně odběrů ze zvolených hloubek …)
  • podzemních (studny, vrty, drenáže …)
  • odpadních (voda se změněnou jakostí, čistírny odpadních vod (ČOV)
  • pitných (zdroje pro zásobování obyvatel …)
  • technologických  (úpravny, chlazení, …)
 • odborné poradenství a konzultace k povinnostem dle Zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, Vyhlášky MŽP č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
 • stanovení tvrdosti vody pro domácnosti (vhodnost používání změkčovačů vody)
 • stanovení agresivity vody dopravované potrubím (odhad koroze nebo tvorby usazenin v potrubí)
 • sledování kvality průmyslových a technologických vod
 • konzultace k výsledkům
 • zpracování výsledků do písemné nebo elektronické podoby
 • měření průtoku
 • zkoušky těsnosti nádrží

 

Kompletní nabídku ekologických služeb naleznete na našem webu www.ekopomoc.cz

 

Mohlo by Vás zajímat: