BEZPEČNOST – ZDRAVÍ – PROSPERITA
Get Adobe Flash player

Ochrana čistoty ovzduší

Autorizované měření emisí

Autorizovaná a akreditovaná laboratoř měření ovzduší společnosti ENVIFORM a.s. Vám pomůže změřit všechny legislativou požadované parametry.

Ochrana ovzduší ukotvená v legislativě

Základním legislativním předpisem v oblasti ochrany ovzduší je zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, který mimo jiné stanoví povinnosti osob při ochraně vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek a podmínky pro snižování množství vypouštěných znečišťujících látek.

Co konkrétně může ENVIFORM a.s. nabídnout?

Činnost laboratoře je zaměřena na provádění měření emisí, stavových veličin a doprovodných vzduchotechnických parametrů odpadního plynu z jednotlivých zdrojů znečišťování ovzduší. Akreditovaná měření jsou prováděna na základě stanovených norem a validovaných, tj. ověřených postupů.

 • měření emisí tuhých znečišťujících látek (TZL)
 • měření emisí oxidu siřičitého (SO2)
 • měření emisí oxidu uhelnatého (CO)
 • měření emisí oxidů dusíku (NOx)
 • měření emisí organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík (TOC)
 • měření emisí organických plynů a par (CxHy)
 • měření emisí persistentních organických látek (PCDD, PCDF, PCB, PAH)
 • měření emisí těžkých kovů (Sb, As, Be, Sn, Cr, Co, Cd, Mn, Cu, Ni, Pb, Hg, Se, Te, Tl, V, Zn)
 • měření emisí plynných anorganických sloučenin chloru (Cl) a fluoru (F)
 • měření emisí silných anorganických kyselin (jako H+)
 • měření stavových veličin plynů a vzduchotechnických parametrů
 • měření účinnosti filtračních zařízení
 • čištění, kontrola a revize spalinových cest u spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
 • ověřování automatických kontinuálních emisních měřících systémů (AMS)
 • konzultace v oblasti měření emisí

Používáme následující metody stanovení

 • gravimetrické stanovení TZL automatickou a manuální metodou
 • SO2 stanovení spektometrické
 • CO stanovení spektrometrické a elektrochemickým článkem
 • NOx stanovení spektrometrické a elektrochemickým článkem
 • VOC (jako TOC) metoda plamenoizolační
 • organické plyny a páry – manuální odběr- plynová chromatografie*)
 • PCDD, PCDF, PCB, PAH metoda GC/MS, GC/ECD, HPLC*)
 • kovy – stanovení metodami AAS, ICP*)
 • Cl – metoda argentometrická srážecí titrace/fotometrie/iontová chromatografie*).
 • F – metoda srážecí titrace/potenciometrie/fotometrie*)
 • silně anorganické kyseliny – metoda fotometrická*)

*) stanovení koncentrací znečišťujících látek v odebraných vzorcích je zajištěno ve spolupracujících akreditovaných laboratořích.

Dále nabízíme

 • komplexní odborné poradenství a pomoc při zajištění legislativních požadavků, dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
  • zpracování poplatkových hlášení
  • zpracování provozních řádů
  • výpočty ročních bilancí vypouštěného znečištění
  • výpočty poplatků za znečišťování ovzduší
  • vedení předepsaných evidencí, statistik, výkazů
  • vyhodnocování provozních údajů z evidence, měření, analýz, monitoringů aj.
 • zajišťování odpovídající provozní operativy, školení zaměstnanců, kontrolní činnost na úseku ochrany ovzduší
 • spoluúčast na kontrolách ze strany orgánů státní správy
 • pomoc při jednáních s orgány státní správy
 • kontrola spalinových cest u zdrojů znečišťování ovzduší
 • poradenství v oblasti kontroly spalinových cest
 • zpracování dokumentace týkající se řízení a schválení umístění měřicích míst na zdroji znečišťování ovzduší
 • poradenství v oblasti revize plynových spalovacích zařízení

 

Kontaktujte vedoucího střediska “Ochrana čistoty ovzduší”!

p. Henryk Faja

tel.:+420 558 532 647,+420 605 249 152

email: henryk.faja@trz.cz

 

Mohlo by Vás zajímat: