BEZPEČNOST – ZDRAVÍ – PROSPERITA
Get Adobe Flash player

Ekologie

Co konkrétně může ENVIFORM a.s. nabídnout?

Nabízíme provedení ekologického auditu ve Vaší firmě jehož výsledkem bude ověření plnění legislativních požadavků v oblasti životního prostředí a v případě potřeby navržení řešení.

Zajišťujeme služby v následujících oblastech

 • integrované povolení – IPPC zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění v platném znění
 • integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností – ISPOP dle Zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů v platném znění
 • integrovaný registr znečištění – IRZ dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES a dle Zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí
  a o změně některých zákonů v platném znění
 • povinnosti plynoucí ze zákona o předcházení ekologické újmě a její nápravě č. 167/2008 Sb., aktualizace  prováděcím
  předpisem – Nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění, nabyl účinnosti dne 1. ledna.2012
 • vypracování veškeré dokumentace pro EMS a zavedení systému EMS dle ISO 14 001
 • skartace dokumentace s utajením na velkokapacitním skartovacím stroji KOBRA CYCLONE se stupněm utajení dle DIN 32757,
  vč. vystavení protokolu o ekologickém nakládání s recyklovatelnou složkou odpadu
 • akreditovaný odběr a analýza odpadů v souladu s požadavky legislativy, vč. zařazení dle Katalogu odpadu a zpracování potřebné dokumentace (ILNO, ZPO, …).
 • zajištění průzkumných vrtů a následných analýz za účelem zjištění míry kontaminace
 • poradenství a dohled při akcích investičního charakteru se vznikem odpadů

Kompletní nabídku ekologických služeb naleznete na našem webu www.ekopomoc.cz

 

Mohlo by Vás zajímat: