BEZPEČNOST – ZDRAVÍ – PROSPERITA
Get Adobe Flash player

Koordinátor BOZP

Koordinátor BOZP na staveništi

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen “koordinátor”) s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace.

Co konkrétně může ENVIFORM a.s. nabídnout?

 • působení ve fázi přípravy stavby a poradenství během projektování staveb (návrhy technických a organizačních opatření např. pro efektivnější zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při realizaci stavby, bezpečné užívání stavby, provádění udržovacích prací atd.)
 • vytvoření povinné dokumentace pro zařízení staveniště a stavbu v oblasti BOZP a PO
 • zpracování plánu BOZP na staveništi, jeho průběžné aktualizace a vedení
 • informování a seznámení zhotovitelů s aktuálním plánem BOZP, bezpečnostními a zdravotními riziky včetně opatření k jejich minimalizaci
 • zpracování a odeslání oznámení o zahájení prací pro OIP
 • provádění kontrol dodržování plánu na staveništi a sledování bezpečného průběhu prací
 • kontroly zajištění obvodu staveniště včetně vstupů a vjezdů, s cílem zamezit vstupu nepovolaným osobám
 • provádění kontrol zhotovitelů a osob působících na stavbě
 • koordinace zhotovitelů v souvislosti s jejich činnostmi na stavbě – návrhy koordinačních opatření při pracích současně prováděných
 • provádění zápisů o zjištěných závadách a nedostatcích na staveništi – vedení databáze zápisů včetně fotodokumentace
 • navrhování nápravných opatření k odstranění zjištěných závad a nedostatků včetně provádění zápisů o zjednaných nápravách a přijatých opatřeních
 • informování zodpovědných pracovníků o nedostatcích v BOZP na staveništi a připomínkách, které nebyly v termínu odstraněny a vyžadování zjednání nápravy
 • návrhy preventivních opatření k zajištění BOZP a k minimalizaci rizikových faktorů
 • účast na poradách vedení stavby, koordinačních poradách stavby a kontrolních dnech zadavatele
 • organizace a vedení kontrolních dnů k dodržování plánu a BOZP na staveništi
 • spoluúčast při vyšetřování pracovních úrazů na staveništi
 • přítomnost při jednání s orgány OIP a státního odborného dozoru nad BOZP a PO
 • poradenská činnost a konzultace k minimalizaci rizik, opatřením a dalším technickým a organizačním řešením pro bezpečnost a ochranu zdraví
 • výkon všech ostatních činností koordinátora na staveništi dle platných předpisů
 • spolupráci a vstřícnost při dalších specifických požadavcích zákazníka

Informace pro zadavatele staveb – zde. Další informace naleznete na našich stránkách specializujících se výhradně koordinací BOZP na staveništi – zde.

Více informací naleznete na našich webových stránkách www.bozpkoordinator.eu

Kontaktujte vedoucího divize “BOZP, PO a Revize”!

Ing. Marek Ciosk

tel.:+420 558 532 674,+420 602 407 835

email: marek.ciosk@trz.cz

 

Mohlo by Vás zajímat: