BEZPEČNOST – ZDRAVÍ – PROSPERITA
Get Adobe Flash player

Identifikace rizik

Identifikace rizik vyjadřuje povinnost

 

zaměstnavatele vyhledávat, hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. Jelikož legislativou není určena konkrétní metoda stanovení rizik, navrhli jsme jednoduchou metodu pro naplnění ustanovení zákona – Metoda konečných kroků.

Zaměstnavatel je povinen vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a příjímáním opatření k prevenci rizik.

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat jejích působení tak, aby zdraví a život zaměstnanců nebyl ohrožen.

Zaměstnavatel je povinen provádět úkoly v prevenci rizik, tyto úkoly zajišťuje především svým odborně způsobilým zaměstnancem. Nemá-li odborně způsobilého zaměstnance a není-li sám odborně způsobilý, je povinen zajistit provádění úkolů v prevenci rizik prostřednictvím jiné odborně způsobilé osoby.

ENVIFORM Vám zajistí veškerou problematiku v oblasti “Identifikace rizik”.

Kontaktujte vedoucího divize “BOZP, PO a Revize”!

Ing. Marek Ciosk

tel.:+420 558 532 674,+420 602 407 835

email: marek.ciosk@trz.cz

 

Mohlo by Vás zajímat:

2013-11-20_124258