BEZPEČNOST – ZDRAVÍ – PROSPERITA
Get Adobe Flash player

Analytické laboratoře

O laboratořích

Divize Analytické laboratoře provádí chemické a fyzikální rozbory všech typů a skupenství vzorků – od plynných, přes kapalné až po pevné vzorky. Naše činnost je zaměřena nejen na chemické a fyzikální analýzy, ale zároveň Vám můžeme nabídnout také konzultace a poradenství v oblasti zkoušení různých materiálů, včetně rozboru vzorků neznámých látek. Klademe důraz na osobní přístup k zákazníkům, profesionalitu zaměstnanců a rychlost a objektivitu provádění rozborů. Naším hlavním cílem je spokojený zákazník.

Při práci využíváme kromě klasických analytických postupů především moderní laboratorní metody a přístroje (ICP, AAS, RTG, OES, GC/IC, IČ a FTIR spektrometrie, laserové technologie, mikroskopie atd.), které jsou ve spojení s dlouholetými zkušenostmi a znalostmi pracovníků laboratoře a zároveň garancí kvality nabízených služeb.

Obě naše laboratoře (Laboratoř chemických a fyzikálních analýz a Laboratoř kvantometrie) jsou součástí CENTRA LABORATOŘÍ ENVIFORM a.s., akreditovaného podle ČSN EN ISO/IEC 17025. V našich laboratořích provádíme zkoušky dle národních, evropských i mezinárodních norem (EN, ISO, DIN, CEN/TS, ASTM, ČSN atd.). Protokoly s výsledky vydáváme podle požadavků zákazníka také v anglické verzi.

Analytické laboratoře provádí:

 • základní chemické a fyzikální rozbory kapalných a tuhých paliv, alternativních paliv, olejů, různých typů vod, roztoků, směsí organických látek, odpadů, topných plynů a spalin,
 • základní i speciální zkoušky všech materiálů v oboru koksárenství, jako je stanovení reaktivity koksu, karbonizační zkoušky uhlí, plasticita koksovatelného uhlí a petrografická analýza uhlí,
 • stanovení výhřevnosti a obsahu uhlíku pevných a kapalných paliv a plynů pro výpočet emisního faktoru uhlíku a pro potřeby monitorování emisí skleníkových plynů,
 • analýzy oceli, železa, litiny, materiálů s železnou i neželeznou matricí, různých druhů strusek, kameniv, granulátů, hutních odpadů, žáruvzdorných materiálů, feroslitin, barevných kovů a jejich slitin, vápen a vápenců a dalších hutních materiálů,
 • analýzy v oblasti tribodiagnostiky, umožňující hodnotit stav olejů a paliv a tím také stav technických zařízení v souvislosti s provozními podmínkami, které dokáže přispět k provádění prediktivní a proaktivní údržby strojů a zařízení, včetně technického poradenství v oblasti tribodiagnostiky.

Používané analytické metody:

 • emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)
 • optická emisní spektrometrie (OES)
 • rentgenová fluorescenční spektrometrie (RFS)
 • energiově disperzní spektrometrie (EDS)
 • atomová absorpční spektrometrie (AAS)
 • plynová chromatografie (GC/TCD, GC/FID)
 • iontová kapalinová chromatografie (IC)
 • spektrofotometrie (UV/VIS/IR/TCD)
 • analyzátor rtuti (AMA)
 • spektrometrie gama záření
 • metody laserové difrakce
 • mikroskopické obrazové analýzy
 • elektrochemické metody – potenciometrie, konduktometrie, coulometrie
 • gravimetrie
 • odměrné metody

Pro zajištění analýz používáme zkušební metody a laboratorní přístroje předních světových výrobců.

Kontaktujte vedoucího divize „Analytické laboratoře“!

Mgr. Jitka Petrová, MBA
Divize Analytické laboratoře
ENVIFORM, a.s.

Závodní 814

73961 Třinec, Staré Město
tel.: +420 558 53 39 26
mobil: +420 724 908 636
e-mail: jitka.petrova@trz.cz

Mohlo by Vás zajímat: